Θεματικό Πεδίο 11: Αιρεσιμότητα

Θεματικό Πεδίο 11: Αιρεσιμότητα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧI:

Συμβουλές για τις απαιτήσεις και τα πρότυπα βάσει της «Αιρεσιμότητας»

σχετικά με:

α) το κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων,

β) τη δημόσια υγεία και υγεία των φυτών και

γ) την καλή διαβίωση των ζώων.

 

Υπεύθυνος συγκέντρωσης και επιμέλειας υλικού:

Δρ. Αθανάσιος Ράγκος

Εντεταλμένος Ερευνητής
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Θεματικό Πεδίο 12: Οικολογικά Προγράμματα

Θεματικό Πεδίο 12: Οικολογικά Προγράμματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙI:

Συμβουλές για προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων «Οικολογικά προγράμματα (ecoschemes

 

Υπεύθυνος συγκέντρωσης και επιμέλειας υλικού:

Δρ. Αθανάσιος Ράγκος

Εντεταλμένος Ερευνητής
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ