QGIS OpenSource

QGIS OpenSource

QGIS Certified Prof - 1 (Γεωπληροφορική και QGIS). Η εκπαίδευση αυτή οδηγεί στο πιστοποιητικό "Επαγγελματικής επάρκειας QGIS " που αποτελεί για εκατοντάδες επιχειρήσεις αποδεικτικό γνώσεων και εμπειρίας χειρισμού του λογισμικού QGIS .